اقامت کاری ترکیه

با دعوتنامه کاری

اقامت کاری با دعوتنامه توضیح اینجا

با سرمایه گذاری

اقامت کاری با سرمایه گذاری توضیح اینجا

تماس